VIII. Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia Konsumentowi rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument informuje Sprzedającego o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np.: pismo wysłane pocztą na adres DAXMEBLE 63-604 Baranów, Łęka Mroczeńska 76 lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedającego sklep@daxmeble.pl

3. W celu ułatwienia Konsumentowi możliwości skorzystania z prawa odstąpienia do umowy poniżej zamieszczamy wzór formularza odstąpienia od umowy, jednak zaznaczamy, że skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy) DAXMEBLE 63-604 Baranów, Łęka Mroczeńska 76 sklep@daxmeble.pl Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer zamówienia.................................................................................... Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)…………………………………………………….. Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………… Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………. Adres…………………………………………………………………………………………………………. Podpis konsumenta(-ów)………………………………………………………………………… (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data: ………………………………………………………………………………………………………… (*) Niepotrzebne skreślić.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

          1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

          2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu d o odstąpienia od umowy;

          3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

          4.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

          5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

          6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

          7.w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

          8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

          9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

          10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

          11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

          12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

          13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


IX. Skutki odstąpienia od umowy


1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

2. Sprzedający zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy . Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie dotyczące sposobu zwrotu płatności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej Prosimy odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy, przesyłki prosimy kierować na adres DAXMEBLE 63-604 Baranów, Łęka Mroczeńska 76


X. Gwarancja


1.Zakupione w Sklepie towary posiadają 24 miesięczną gwarancję producenta.

2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie, przez gwaranta, oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

3. Towar objęty gwarancją Sprzedający wydaje Klientowi wraz z dokumentem gwarancyjny oraz Sprzedający sprawdza zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym.

4. Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy przedmiot na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania towaru. Jeżeli jednak z okoliczności wynika, że wada powinna zostać usunięta na miejscu, konsument jest zobowiązany udostępnić towar gwarantowi.

5. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

6. Kupujący będący konsumentem może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.