I. Postanowienia ogólne.

Kontakt ze sprzedającym w sprawach dotyczących Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.daxmeble.pl ( zwany dalej sklepem ) możliwy jest dzięki poniższym danym kontaktowym wskazującym przedsiębiorcę prowadzącego Sklep: Rubiko Ireneusz Kurzacz ul. Marii Skłodowskiej 4, 84-230 Rumia, NIP 9580482717, REGON 222020137, Tel 795-299-138 adres e-mail sklep@daxmeble.pl nr rachunku bankowego ……….. 43 1140 2004 0000 3102 7503 3437..... zwanego w dalszej części regulaminu Sprzedającym

Sprzedający zapewnia Klientom poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH. Używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie przeglądarek: internetowych może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu

II. Definicje:

Klient – osoba fizyczna ( w tym Konsument ), która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną – która złożyła lub zamierza złożyć zamówienie lub korzysta lub może korzystać z innych usług sklepu

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Sklep Internetowy ( zwany dalej sklepem ) - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.daxmeble.pl za pośrednictwem którego klient może składając zamówienia a także korzystać z innych usług sklepu

Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem dostawy  

Umowa– umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów nie będących Konsumentami

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem sklepu, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość towarów; sposób dostawy; formę płatności, miejsce doręczenia towaru, dane Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym

III. Obowiązki klienta

1. Klient jest obowiązany do korzystania z wszelkich usług oferowanych za pośrednictwem sklepu zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego regulaminu.

IV. Zamówienia.

1. Zamówienia mogą być składane przez Klientów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. W celu zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Towaru w Sklepie oraz złożyć zamówienie wykonując kolejne czynności zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami i informacjami.     

3. Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. W wypadku złożenia przez Klienta zamówienia, którego realizacja nie będzie możliwa przez Sprzedającego w całości albo w części w określonym terminie, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o powyższym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, w następstwie czego Klient ma możliwość anulowania zamówienia w całości albo w części.

V. Realizacja zamówienia, ceny oraz dostawa.

1. Wskazane ceny towarów są cenami brutto tzn. zawierającymi podatek VAT, oraz są wskazywane w złotych polskich. Wskazane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, których wyboru, wraz z sposobem dostawy, dokonuje Klient w trakcie składania Zamówienia.

2. Miejsce doręczenia towaru musi znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, doręczyciel nie ma obowiązku wniesienia towaru.

3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny towaru:

- przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego

- za pobraniem czyli gotówka przy odbiorze wysłanego towaru

- gotówką przy odbiorze osobistym

4. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem, lub z odbiorem osobistym, następuje w ciągu 21 dni roboczych po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego w ciąg 21 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.

5. Odbiór osobisty towaru jest możliwy pod adresem DAXMEBLE 63-604 Baranów Łęka Mroczeńska 76, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym daty i godziny odbioru towaru.

6. Przy odbiorze zamówionego towaru proponujemy, aby Klient dokonał sprawdzenia towaru i informujemy, że w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego towaru, niekompletności zamówionego towaru, niezgodności zamówionego towaru z zawartością przesyłki, Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. Prosimy o zapisanie uwag lub notatek w związku z zaistniałym zdarzeniem w obecności doręczyciela oraz o niezwłoczne poinformowanie Sprzedającego o zaistniałem sytuacji.   

VII. Rękojmia

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku sprzedaży klientowi nie będącemu Konsumentem, strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

3. Klientowi będącemu Konsumentem w przypadku stwierdzenia przez Konsumenta, że zakupiony produkt posiada wadę fizyczną lub prawną przysługują wszystkie prawa dotyczące rękojmi określone w przepisach prawa.

4. Konsument może zgłosić Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi w dowolnej formie w szczególności: Konsument może wysłać pisemne zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi na adres DAXMEBLE 63-604 Baranów Łęka Mroczeńska 76, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@daxmeble.pl

5. Towar, którego dotyczy reklamacja prosimy przesłać na adres:

DAXMEBLE 84-230 Rumia ul. Skłodowskiej 4.

6. W przypadku gdy rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

8. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

9. W przypadku gdy Konsument żąda obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

12. Koszty dostarczenia naprawionego lub wymienionego na nowy wolny od wad towaru ponosi Sprzedający.

13. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jednakże bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwuletniego terminu od dnia wydania towaru.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia Konsumentowi rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument informuje Sprzedającego o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np.: pismo wysłane pocztą na adres DAXMEBLE DAXMEBLE 84-230 Rumia ul. Skłodowskiej 4 lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedającego sklep@daxmeble.pl

2. W celu ułatwienia Konsumentowi możliwości skorzystania z prawa odstąpienia do umowy poniżej zamieszczamy wzór formularza odstąpienia od umowy, jednak zaznaczamy, że skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten można wypełnić i odesłać  w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 

DAXMEBLE

84-230 Rumia

Ul. Skłodowskiej 4
sklep@daxmeble.pl

 
 
Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................,
numer zamówienia....................................................................................
Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)……………………………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………
Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………….
Adres………………………………………………………………………………………………………….
Podpis konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data: …………………………………………………………………………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

2.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu d o odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

2. Sprzedający zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy . Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie dotyczące sposobu zwrotu płatności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej Prosimy odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy, przesyłki prosimy kierować na adres DAXMEBLE 63-604 Baranów, Łęka Mroczeńska 76

X. Gwarancja

1. Zakupione w Sklepie towary posiadają 24 miesięczną gwarancję producenta.

2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie, przez gwaranta, oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

3. Towar objęty gwarancją Sprzedający wydaje Klientowi wraz z dokumentem gwarancyjny oraz Sprzedający sprawdza zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym.

4. Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy przedmiot na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania towaru. Jeżeli jednak z okoliczności wynika, że wada powinna zostać usunięta na miejscu, konsument jest zobowiązany udostępnić towar gwarantowi.

5. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

6. Kupujący będący konsumentem może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

XI Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w formie:

  1. Mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIIH, który – zachowując zasady bezstronności i rzetelności – pomaga w rozwiązaniu sporu, ale nie przesądza racji żadnej ze stron. Ma za zadanie przedstawić stronom aktualny stan prawny z uwzględnieniem zaistniałych okoliczności faktycznych, a także zaproponować dostępne sposoby rozwiązania problemu. Mediacja może odbywać się albo w formie bezpośredniej wizyty inspektora w siedzibie przedsiębiorcy i uzgodnieniu tam stanowiska, albo w formie spotkania obu stron sporu w siedzibie WIIH, albo korespondencyjnie Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.

  2. Stałych polubownych Sądów Konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sprawę do Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich może wnieść konsument, przedsiębiorca, organizacja konsumencka oraz powiatowy/miejski rzecznik konsumentów. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim/wniosek-zapis na sąd polubowny).Formularze dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - Lista WIIH wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl
    Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony
    wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny.

Szczegółowe informacje na temat polubownego rozpatrywania sporów konsumenckich znajdą Państwo na stronie www.uokik.gov.pl, a także w siedzibach powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

Konsumenci mogą skorzystać również z pomocy powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz Europejskiego Centrum Informacji a także organizacji pozarządowych takich jak Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

XII Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczącej interpretacji którejkolwiek z części regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanej regulacji zawartej w niniejszym regulaminie.